Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Agenda 2030-delegationen

Publicerad

Ladda ner:

Delegationen ska senast i samband med delredovisningen
den 1 mars 2017 lämna förslag till åtgärder för att främja
informations- och kunskapsspridning om hållbar utveckling,
inklusive digitala lösningar.
Delegationen ska senast den 31 maj 2017 redovisa en översiktlig helhetsbild av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, inklusive en redovisning av vilka områden som behöver stärkas. Vid samma tillfälle ska delegationen, med utgångspunkt i den redovisade helhetsbilden, lämna ett fullständigt förslag till en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.
Delegationen ska i samband med den delredovisning som ska lämnas senast den 1 mars 2018 vid behov lämna ytterligare förslag till åtgärder som bör komplettera den nationella handlingsplanen.

Det är angeläget att arbetet med att genomföra Agenda 2030 kan fortsätta efter att delegationen slutfört sitt uppdrag. Slutredovisningen ska därför, utöver vad som följer av det ursprungliga direktivet, innehålla förslag till hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska bedrivas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Sveriges genomförande av Agenda 2030

    I propositionen presenterar regeringen inriktningen för arbetet med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Som ett led i arbetet föreslår regeringen ett övergripande mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och den miljömässiga – genom att föra en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet av agendan ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.