Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62

Publicerad

Ladda ner:

En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att
stödja myndigheter som avser att göra större strategiska
verksamhetsinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar
med väsentliga inslag av it och digitalisering. Uppdraget ska
omfatta ett urval av investeringar hos ett tjugotal myndigheter.
Syftet med expertgruppen är att statliga myndigheter ska bli
bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare
uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade
uppgifter. Expertgruppen ska verka för att statliga myndigheter
dels utvecklar den interna styrningen och kontrollen av sin itverksamhet,
dels förbättrar hanteringen av risker vid större
investeringar med väsentliga inslag av it och digitalisering.
Expertgruppen ska bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte
och lärande inom den offentliga sektorn så att statens
samlade kompetens tas tillvara.

Expertgruppen ska senast den 28 december 2018 till
regeringen redovisa vilka lärdomar som samlats in och vilka
slutsatser som kan dras från gruppens uppdrag och en
övergripande bild av myndigheternas förmåga att genomföra
verksamhetsutveckling med väsentliga inslag av it och
digitalisering, samt lämna förslag till hur expertgruppens
uppdrag långsiktigt bör utföras och hur arbetet bör organiseras.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition