Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för digitala investeringar Dir. 2017:118

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 8 juni 2017 att ge en särskild
expertgrupp i form av en kommitté i uppdrag att stödja
myndigheter som avser att göra större strategiska verksamhetsinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar med
väsentliga inslag av it och digitalisering (dir. 2017:62).
Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2019.

I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2
avsnitt 6) konstaterade regeringen att en ny myndighet behövs
för att stärka och effektivisera styrningen av digitaliseringen i
den offentliga sektorn. Myndigheten ska bl.a. ha i uppgift att
utveckla, samordna och stödja den förvaltningsövergripande
digitaliseringen.

Regeringen har nu beslutat kommittédirektiv om inrättande
av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
(dir. 2017:117). Enligt direktiven ska ansvaret för den
verksamhet som bedrivits av Expertgruppen för digitala
investeringars uppdrag föras över till den nya myndigheten.
Myndigheten ska inrättas den 1 september 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...