Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En organisation för lokal statlig service Dir. 2017:95

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur vissa statliga
myndigheters lokala serviceverksamheter kan organiseras på ett
mer sammanhållet sätt. Syftet är att säkerställa och stärka
tillgången till grundläggande statlig service i hela landet. Utgångspunkten är att Statens servicecenter, fr.o.m. den 1 januari
2019, ska ansvara för en samlad organisation för lokal statlig
service. Serviceorganisationen ska bestå av en nationell ledningsfunktion och lokala kontor.

Utredaren ska ta ställning till bl.a. vilket serviceutbud som
bör finnas vid serviceorganisationens lokala kontor. Utredaren
ska också presentera en plan för när de lokala kontoren ska tillhandahålla service som avser Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamhet samt föreslå hur
serviceorganisationen inledningsvis ska vara organiserad,
dimensionerad och finansierad. Denna del av uppdraget ska
redovisas senast den 15 december 2017.

Utredaren ska även presentera en plan för när tillhandahållande
av service som avser Arbetsförmedlingen, Migrationsverket
och förarprovsverksamheten vid Trafikverket kan ske vid
de lokala kontoren samt vid behov föreslå ändringar i uppbyggnaden,
dimensioneringen och finansieringen av den utökade
serviceorganisationen. Vidare ska utredaren föreslå nödvändiga
ändringar av Statens servicecenters instruktion och
regleringsbrev. Utredaren ska även lämna förslag till ytterligare
platser där serviceorganisationen ska tillhandahålla service.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)