Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete Dir. 2018:7

Publicerad

Ladda ner:

EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella
myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen.
Förordningen ska börja att tillämpas den 17 januari
2020. I dag är Konsumentverket, Finansinspektionen och Läkemedelsverket uttryckligen utpekade som behöriga myndigheter i
svensk rätt i enlighet med den nuvarande EU-förordningen.

De behöriga myndigheterna ska enligt den nya förordningen
anförtros vissa befogenheter avseende utredning och tillsyn.
Dessa befogenheter avser bl.a. möjligheten att göra testköp under
dold identitet, kräva viss information av exempelvis
värdtjänsteleverantörer och banker samt att begära att
varningsmeddelanden visas besökare av vissa webbplatser.

En särskild utredare ska mot denna bakgrund bl.a.

  • analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att befogenheterna i förordningen ska kunna utövas av behöriga myndigheter på ett effektivt och rättssäkert sätt,
  • bedöma vilka tillsynsmyndigheter som bör anses vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen och vilka befogenheter respektive myndighet bör ha, och
  • lämna de författningsförslag som behövs för att kompletteraden nya förordningen.

I uppdraget ingår inte att överväga eller lämna förslag till grundlagsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.