Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter Dir. 2019:30

Publicerad

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda behovet av kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (EU:s marknadskontrollförordning), som beslutas inom kort. Syftet med utredningen är att förordningen ska kunna tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt som stärker marknadskontrollen inom Sverige och EU. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Enhetlig och effektiv marknadskontroll

  I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, här benämnd EU:s marknadskontrollförordning.

Lagrådsremiss (3 st)

 • Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

  I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt.

 • Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

  Regeringen föreslår anpassningar av bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning.

 • Utkast till lagrådsremiss: Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

  I utkastet föreslås anpassningar av bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Anpassningarna innebär att marknadskontrollmyndigheterna får befogenheter för att kontrollera produkter som motsvarar de befogenheter de har i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 16 juli 2021.

Proposition (2 st)

 • Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

  Regeringen föreslår nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i ett antal lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt.

 • Anpassningar till EU:s marknadskontrollsförordning

  Regeringen föreslår anpassningar av bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Anpassningarna innebär att marknadskontrollmyndigheterna får befogenheter för att kontrollera produkter som i huvudsak motsvarar de befogenheter de har i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 16 juli 2021.