Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner Dir. 2019:58

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (dir. 2018:98).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 oktober 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition