Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner Dir. 2020:85

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (dir. 2018:98). Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats den 31 oktober 2019. Utredningstiden
förlängdes den 29 maj 2019 till den 31 oktober 2020 (dir. 2019:58).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
15 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition