Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst. Syftet med översynen är att ge regeringen beslutsunderlag för eventuella reformer och prioriteringar på området.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • kartlägga marknad och målgrupper för lättläst,
  • identifiera och beskriva relevanta aktörer,
  • identifiera behovet av offentligt stöd till lättläst, och
  • föreslå hur statens insatser för lättläst ska organiseras.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Lättläst

    Lättlästutredningen lämnar i denna utredning förslag på hur statens insatser på området lättläst i framtiden ska utformas och organiseras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Lättare att läsa

    I propositionen föreslår regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling från och med 2015. Regeringen bedömer samtidigt att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas.