Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Lättläst SOU 2013:58

Publicerad Uppdaterad

Lättlästutredningen lämnar i denna utredning förslag på hur statens insatser på området lättläst i framtiden ska utformas och organiseras.

Ladda ner:

Utredaren anser att de primära målgrupperna för statens insatser på området är personer med utvecklingsstörning, personer med andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög grad och personer med demenssjukdom.

Dessa målgruppers behov av tillgång till lättläst material, både litteratur och nyhetsinformation är mer omfattande än de sekundära målgruppernas, och de statliga medlen ska i första hand användas för att öka dessa gruppers tillgänglighet.

Utredningen föreslår att det offentliga stödet bör inriktas på ett nationellt kunskapscentrum och nyhetsinformation, samhällsinformation och litteratur för de primära målgrupperna.

Utredningen föreslår vidare att statens stöd till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur ska avvecklas och att medlen och verksamheten ska överföras till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Inom myndigheten ska det nationella kunskapcentret inrättas.

Centret ska bland annat utforma gemensamma nationella riktlinjer för lättläst och samarbeta med aktörerna inom lättläst området nationellt och internationellt. Vidare ska centret aktivt öka kunskapen och sprida kännedom om lättläst material till målgrupperna och förmedlarna, ge ut tidningen 8 SIDOR, med mera.

Sammanfattning på lättläst svenska

Utredningen om lättläst

Den här statliga utredningen handlar om
statens stöd till lättläst.
Regeringen använder utredningen
för att besluta om stödet behöver ändras.

I utredningen beskriver vi vad lättläst är
och vilka som behöver lättläst.
Vi beskriver vilka som arbetar med lättläst
och vilka som behöver stöd från staten.

Vi föreslår också hur stödet till lättläst ska ändras.
Till sist föreslår vi hur ändringarna ska gå till
och beskriver vilka konsekvenser de får.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Lättläst

    Lättlästutredningen lämnar i denna utredning förslag på hur statens insatser på området lättläst i framtiden ska utformas och organiseras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Lättare att läsa

    I propositionen föreslår regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling från och med 2015. Regeringen bedömer samtidigt att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas.