Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

Publicerad

Tiden för Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum förlängs delvis.

Ladda ner:

Utredningen omfattar tre delar. En del handlar om behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för personer med timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar. En annan del handlar om att kartlägga om det nuvarande regelverket ger ett tillräckligt utrymme för att försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas till vara fullt ut förlängs. Tiden för dessa två utredningsdelar förlängs och redovisas senast den 30 april 2020.

Ytterligare en del av utredningen handlar om tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete. Den delen av utredningen redovisas – som tidigare sagts – senast den 31 januari 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

  • En sjukförsäkring anpassad efter individen

    Utredningen redovisar vad den kommit fram till när det gäller dels behovet av anpassningar av försäkringsskydd för personer med så kallad behovsanställning, dels regelverket kring möjligheten att bevilja partiell sjukpenning utifrån en förläggning av arbetstiden där den försäkrade inte minskar sin arbetstid med lika mycket varje dag.

  • En begriplig och trygg sjukförsäkring

    En särskild utredare har analyserat delar av de regler som gäller sjukförsäkringen. Utredningen har bland annat analyserat hur begreppet normalt förekommande arbete har tillämpats. Utredningen har även analyserat vilka fysiska och mentala förmågor man kan kräva för att hänvisa någon till ett normalt förekommande arbete. Delbetänkandet redovisar här dessa frågor.

  • Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

    Utredningen har tittat på möjligheterna att i undantagsfall bedöma en sjukskriven persons arbetsförmåga mot arbete hos dennes arbetsgivare. Detta trots att arbetsförmågan ska bedömas mot ett förvärvsarbete som på arbetsmarknaden är normalt förekommande.

Lagrådsremiss

Proposition (2 st)