Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) Dir. 2020:1

Publicerad

Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs också. Hela utredningens arbete ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

    Regeringen utvidgar uppdraget till Utredningen om jämlik tandhälsa. Utredaren ska nu även utreda och föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd.

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

    Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser.

  • Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

    Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Meningen är att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition