Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa SOU 2021:8

Publicerad

omslag SOU

Utredningen om jämlik tandhälsa har lämnat betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.

Utredningen presenterar sina bedömningar och förslag avseende hela tandvårdssystemet, tandvård till barn och unga vuxna, tandvård till vuxna utan särskilda behov samt till vuxna med särskilda behov.

Största behovet får företräde

Utredningen föreslår att principen att den som har det största behovet ska ges företräde till tandvården ska föras in i tandvårdslagen. Tandvårdslagen föreslås även innehålla principer för tandvårdens organisering.

Offentlig-privat samverkan

Regionernas planeringsansvar för tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov förutsätter en fungerande samverkan mellan regionen och offentliga och privata vårdgivare. Ett förtydligande föreslås därför i tandvårdslagen om att privata vårdgivare ska samverka med regionen i dess planering och utveckling av tandvården.

Viktiga förslag i sammanfattning

Utredningen föreslår även att

• En undersökning hos tandvården ska kosta 200 kronor per besökstillfälle. Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) upphör.

• Varje individ får en individuell tandhälsoplan. De med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd.

• Unga vuxna mellan 20 och 23 år ska ingå i det statliga tandvårdsstödet.

• Patienter med särskilda behov ska få ett mer jämlikt stöd. Ett statligt selektivt tandvårdsstöd som en del av det statliga tandvårdsstödet föreslås omhänderta flertalet av dagens patienter med särskilda behov.

Utredningen har därutöver kostnadsberäknat fyra alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd, som tar ett första steg för att i sin utformning bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. De fyra alternativen bedöms innebära ökade kostnader för staten med mellan 1,6 och 6,5 miljarder kronor per år.

Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att utveckla, reglera och implementera reformerna.

Utredningen föreslår att de nya reformerna träder i kraft den 15 januari 2026.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

    Regeringen utvidgar uppdraget till Utredningen om jämlik tandhälsa. Utredaren ska nu även utreda och föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd.

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

    Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser.

  • Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

    Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Meningen är att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition