Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering Dir. 2020:31

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Meningen är att förmånerna ska ge hög trygghet, god förutsebarhet och stabilitet. Reglernas krav ska göras mer ändamålsenliga och – i möjligaste mån – ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga.

Ladda ner:

Modernare regler för rehabilitering och förebyggande av ohälsa

Utredaren ska se över förmånerna vid rehabilitering. Meningen är att skapa modernare regler som anpassas till dagens rehabilitering. De ska även bidra till att förebygga ohälsa och stödja exempelvis omställning till annat arbete. Reglerna ska harmoniera med angränsande regler samt vara enkla att förstå och administrera.

Utredaren ska bland annat:

  • utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning,
  • utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder,
  • utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan,
  • lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabiliteringsformer och enkla för individer och handläggande myndigheter att administrera samt säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

    Utredningens uppdrag har haft tre delar: att se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...