Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Delegation för främjande av äldre arbetskraft Dir. 2018:83

Publicerad

Regeringen ger en delegation i uppdrag att jobba för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.

Ladda ner:

Delegationen ska bidra till ökad kunskap om forskning om äldres möjligheter. Den ska också föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering för att bättre tillvarata äldres kompetens och erfarenhet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre

    I betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre föreslår Delegationen för senior arbetskraft vilka överväganden, bedömningar och åtgärder olika aktörer behöver göra för att fler ska kunna få ett längre arbetsliv.

Lagrådsremiss

Proposition