Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre SOU 2020:69

Publicerad

I betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre föreslår Delegationen för senior arbetskraft vilka överväganden, bedömningar och åtgärder olika aktörer behöver göra för att fler ska kunna få ett längre arbetsliv.

Ladda ner:

Delegationen har samlat in och sammanställt fakta och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, synen på seniorer på arbetsmarknaden, fördomar mot seniorer och betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och för individens slutliga pension.

Delegationens överväganden och bedömningar

 • Det är en nödvändighet att seniorer som kan och vill arbeta längre
  får göra det
 • Synen på senior arbetskraft är otidsenlig
 • Det finns skillnader i förutsättningar för ett längre arbetsliv
 • Tiden som pensionär har förlängts avsevärt
 • Kraven i arbetslivet har förändrats och livslångt lärande blir allt
  viktigare
 • Utvecklingen går för långsamt
 • Det finns en betydande arbetskraftspotential bland seniorer
 • Det är fördelaktigt att arbeta längre
 • Äldre har aldrig varit yngre
 • Arbetsgivares attityder till senior arbetskraft behöver förbättras
 • Åldersdiskriminering och ålderism bör motverkas med breda åtgärder
 • Representation av seniorer behöver förbättras
 • Chefer behöver bedriva ett åldersmedvetet ledarskap
 • En god arbetsmiljö genom hela livet är grundläggande
 • Många efterfrågar ökad flexibilitet i slutet av arbetslivet
 • Kontinuerlig kompetensutveckling genom hela arbetslivet är
  ett gemensamt ansvar för staten och arbetsmarknadens parter
 • Åldersgränser i studiestödssystemet bör kopplas till riktåldern för pension
 • Utbudet av kurser bör i större utsträckning anpassas till efterfrågan
 • Det finns många knuffar, nudges, mot att gå i pension vid 65 år
 • Pensionsrelaterade åldersgränser bör höjas samordnat
 • Utformningen av tjänstepensionerna bidrar inte alltid till ett längre
  arbetsliv
 • Utformningen av skattelagstiftningen bör ses över
 • En fast funktion för främjande av ett längre arbetsliv ska inrättas
 • Arbetsmarknadens parter bör ha stort inflytande och ansvar
 • Funktionen för främjande av ett längre arbetslivs huvuduppdrag ska vara att påverka beteenden genom att samla och sprida kunskap
 • Förekomsten av nudging att gå i tidig pension ska undersökas
 • Utvecklingen av seniorers arbetskraftsdeltagande ska följas upp
  regelbundet
 • Informationen om de privatekonomiska konsekvenserna av att arbeta längre bör förbättras
 • Forskningssatsningar bör överbrygga äldreforskning
  och arbetslivsforskning
   

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre

  I betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre föreslår Delegationen för senior arbetskraft vilka överväganden, bedömningar och åtgärder olika aktörer behöver göra för att fler ska kunna få ett längre arbetsliv.

Lagrådsremiss

Proposition