Översyn av artskyddsförordningen Dir. 2020:58

Publicerad

En särskild utredare ska se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås. Slutredovisningsdatumet för utredningen är framflyttat till den 10 juni 2021.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • se över artskyddsförordningen för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda arter och att lagstiftningen är tydlig gentemot markägare om när dessa har rätt till ersättning
 • ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås
 • se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till hur långtgående rådighetsinskränkningar de bör kunna ge utrymme för och om en rätt till ersättning bör införas i de fall pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras
 • utreda och vid behov föreslå hur sådan ersättning bör beräknas och finansieras
 • analysera och klarlägga statens respektive verksamhetsutövarens inklusive fastighetsägarens utredningsansvar när det gäller frågor om artskydd, och då särskilt klargöra statens ansvar att tillhandahålla nödvändigt underlag i frågor om artskydd
 • se över de svenska bestämmelserna om handel med samt innehav och transport av hotade arter
 • föreslå ett förbud mot äggsamlingar och utreda om det behövs särskilda bestämmelser om skadestånd vid brott mot skyddade arter, samt andra ändringar i lagstiftningen i syfte att bättre förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet
 • lämna de författningsförslag och eventuella förslag på övriga åtgärder som bedöms nödvändiga.

Uppdraget skulle redovisas den 14 maj 2021. 

Slutredovisningsdatumet för utredningen är framflyttat till den 10 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av artskyddsförordningen

  En särskild utredare ska se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås. Slutredovisningsdatumet för utredningen är framflyttat till den 10 juni 2021.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar

  Regeringen beslutade den 20 maj 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås.

Lagrådsremiss

Proposition