Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01) Dir. 2020:72

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2020. Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 september 2019 kommittédirektiv om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (dir. 2019:53). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

    Lagrådsremissen föreslår vissa bestämmelser som ska komplettera två nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel. Förordningarna innehåller bland annat krav på att medlemsstaterna från och med 2023 samlar in och rapporterar uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

Proposition (1 st)