Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

Publicerad

Lagrådsremissen föreslår vissa bestämmelser som ska komplettera två nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel. Förordningarna innehåller bland annat krav på att medlemsstaterna från och med 2023 samlar in och rapporterar uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

Ladda ner:

En skyldighet för veterinärer att lämna uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur till Statens jordbruksverk föreslås bli införd i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Informationen från veterinärerna behövs för att Jordbruksverket i sin tur ska kunna rapportera data om användningen till Europeiska läkemedelsmyndigheten enligt kraven i de nya EU-förordningarna.

Det föreslås också ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar eller förbud mot användning av antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver de som redan följer av EU-förordningarna.

I syfte att anpassa lagarna till de nya EU-bestämmelserna om djurläkemedel föreslås även vissa ytterligare ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt ändringar i lagen (2006:806) om provtagning på djur, med mera, lagen (2009:366) om handel med läkemedel och läkemedelslagen (2015:315).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

    Lagrådsremissen föreslår vissa bestämmelser som ska komplettera två nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel. Förordningarna innehåller bland annat krav på att medlemsstaterna från och med 2023 samlar in och rapporterar uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

Proposition (1 st)