Vita certifikat Dir. 2021:82

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita certifikat). Syftet med uppdraget är att åstadkomma ett marknads-baserat och kostnadseffektivt styrmedel som kan öka energieffektiviserings-takten i Sverige, bidra till att de energi- och klimatpolitiska målen nås samt underlätta en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället.

Ladda ner:

Utredaren ska vid förslag på utformning av ett kvotpliktssystem göra bl.a. följande:

  • föreslå en möjlig kvotkurva för perioden fram till och med 2030 samt för perioderna 2031–2040 och 2041–2050,
  • föreslå vilka aktörer som lämpligen skulle kunna vara kvotpliktiga parter,
  • föreslå ett system för verifiering och tillsyn av uppnådda energibesparingar, med en utformning som ger så låga administrativa kostnader som möjligt,
  • föreslå hur systemet bör utformas för att administration, tillsyn och kontroll ska vara självfinansierande,
  • föreslå sanktioner för kvotpliktiga parter som inte uppfyller sin kvotplikt,
  • föreslå hur handel med vita certifikat ska regleras, och
  • genomföra en samhällsekonomisk analys av förslagen som läggs fram, bland annat ska förslagens kostnadseffektivitet analyseras, deras bidrag till att uppnå EU:s klimat- och energipolitiska mål beskrivas och överlappning med andra styrmedel kartläggas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Vita certifikat

    En särskild utredare ska föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita certifikat). Syftet med uppdraget är att åstadkomma ett marknads-baserat och kostnadseffektivt styrmedel som kan öka energieffektiviserings-takten i Sverige, bidra till att de energi- och klimatpolitiska målen nås samt underlätta en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition