Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18) Dir. 2021:117

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 augusti 2020 kommittédirektiv om ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering (dir. 2020:82). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 21 februari 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 21 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18)

    Förlängd tid för uppdraget.

  • Ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering

    En särskild utredare ska göra en översyn av ersätt­ningen till rättighets­havare vid privat­kopiering. Syftet med översynen är att åstad­komma en modern och effektiv ersätt­nings­ordning vid privat­kopiering. Utredaren ska kartlägga i vilken omfatt­ning kopiering för privat bruk förekommer på den svenska marknaden och bedöma vad som kan anses utgöra rimlig kompen­sation till rättighets­havarna. Utredaren ska med denna utgångs­punkt göra en fullständig översyn av det nuvarande regel­verket och föreslå nödvän­diga författnings­ändringar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...