En skärpt miljöstraffrätt och en stärkt miljöbrottsbekämpning Dir. 2022:69

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att se över sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2023.

Ladda ner:

Översynen ska syfta till att säkerställa att det miljörättsliga sanktionssystemet är effektivt och att samhällets möjligheter att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra överträdelser av miljölagstiftningen förbättras. Utredaren ska vid utförandet av uppdraget särskilt beakta de utmaningar som följer av att den organiserade brottsligheten har ökat sin närvaro på miljöområdet.

Utredaren ska bl.a.

  • ta ställning till hur den miljöstraffrättsliga regleringen kan skärpas och bli mer effektiv,
  • ta ställning till om, och i så fall hur, miljösanktionsavgifter kan användas i fler fall och analysera om avgiftsnivåerna behöver höjas för att avgifterna ska vara effektiva,
  • analysera och föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna att upptäcka, utreda och lagföra miljöbrottslighet,
  • föreslå åtgärder som förebygger brottslig verksamhet på avfallsområdet,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2023.