Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fler vägar till arbetslivet (U 2022:03) Dir. 2023:114

Publicerad

Uppdraget till utredaren ändras och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Utredaren får nu i uppdrag att bland annat

  • lämna förslag om nya valbara gymnasiala yrkesutbildningar – yrkesskola – som kan ge elever en snabbare etablering på arbetsmarknaden
  • om utredaren föreslår att obligatoriska eller frivilliga yrkesprov ska införas, föreslå hur arbetslivet ska ges inflytande i fråga om yrkesprovens utveckling och genomförande
  • med utgångspunkt i erfarenheter från försöksverksamheten med branschskolor föreslå hur behovet av utbildning inom små yrkesområden mer ändamålsenligt kan tillgodoses inom gymnasieskolan.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 4 november 2024.