Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att möjligheten med skattereduktion för hushållsarbete utvidgas så att det också omfattar reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad. Genom att utvidga systemet vill regeringen skapa förutsättningar för fler jobb inom byggsektorn och samtidigt göra fler jobb vita.

Skattereduktionen riktas till den som har det egentliga underhållsansvaret för sin bostad. Den gäller alltså reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som ägs respektive innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion.

Samma villkor och förutsättningar som gäller för skattereduktion för hushållsarbete kommer också att gälla för denna skattereduktion. Det innebär till exempel att det totala underlaget för skattereduktionen under ett beskattningsår är 100 000 kronor per person. Då blir den totala skattereduktionen för hushållsarbete och reparations- och ombyggnadsarbete 50 000 kronor per beskattningsår och person.

Regeringen föreslår dessutom att det nya system för skattereduktion för hushållsarbete som införs den 1 juli 2009 även ska gälla för reparations- och ombyggnadsarbete. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär bland annat att köparen av tjänsten får skattelättnaden direkt vid köpet.

För att kunna kontrollera att skattereduktionen verkligen kommer ägaren av småhuset eller ägarlägenheten respektive innehavaren av bostadsrätten till del, föreslår regeringen att relevanta uppgifter ska lämnas till Skatteverket.

När det gäller beräkning av kapitalvinst vid avyttring av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt föreslås i lagrådsremissen ett förtydligande i fråga om vilka utgifter som får ingå i omkostnadsbeloppet. Innebörden är att utgifter som avser reparations- och ombyggnadsarbete till den del skattereduktion har tillgodoräknats inte får ingå i omkostnadsbeloppet.

Skattereduktion för reparationer och ombyggnader föreslås träda i kraft den 30 juni 2009. Skattereduktionen ska dock gälla arbeten som har utförts och betalats från och med den 8 december 2008 samt förmån av denna typ av arbeten som har tillhandahållits från och med den 8 december 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)