Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen den lagstiftning som krävs för att Sverige ska uppfylla åtagandena i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och för att genomföra EU:s rambeslut om ändring av rambeslutet om bekämpande av terrorism

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)