Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en lag om vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet, i svensk rätt.

Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter på villkor som inte får användas för att begränsa konkurrensen. Lagen reglerar inte tillhandahållande av handlingar eller om vidareutnyttjande är tillåtet. Detta regleras i annan författning, t.ex.
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Det föreslås att lagen träder i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)