Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att den så kallade lex Sarah-bestämmelsen ändras så att det i socialtjänstlagen stadgas att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse (SiS) ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

Regeringen föreslår att motsvarande lydelse införs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, för var och en som fullgör uppgifter enligt den lagen. Var och en som fullgör uppgifter inom dessa verksamheter ska vara skyldig att rapportera om missförhållanden, eller påtagliga risker för missförhållanden, till berörd nämnd, till SiS ledning eller, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, till den som bedriver verksamheten. Rapporteringsskyldigheten uppkommer redan om någon kan komma i fråga för en insats, alltså inte enbart om han eller hon redan beviljats en insats. Skyldigheten gäller dock inte för frivilligarbetare.

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörd nämnd om rapporten. Den som ska motta rapporter ska också informera den som fullgör uppgifter i berörd verksamhet om de skyldigheter som åvilar honom eller henne, både avseende rapportering och att medverka till god kvalitet.

Regeringen föreslår också att det i socialtjänstlagen införs en skyldighet för nämnden, SiS ledning och den som bedriver en yrkesmässig enskild verksamhet att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja ett missförhållande, eller en påtaglig risk för missförhållande. Ett allvarligt missförhållande, eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska också snarast anmälas till Socialstyrelsen. Motsvarande skyldighet införs i LSS. Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av om missförhållandet avhjälpts eller risken undanröjts.

Vidare föreslås att det i socialtjänstlagen och LSS införs en skyldighet för den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet att utreda och dokumentera rapporter om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden.

De föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)