Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skatteförfarandet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, för i stort sett hela skatteförfarandet. Lagen ska ersätta bl.a. skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1998:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen (2005:1117) om deklarationsombud. Även bestämmelserna om kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel tas in i lagen.

Genom att bestämmelserna samlas i en lag blir regelverket tydligare och lättare att tillämpa. Dubbelregleringar försvinner och onödiga begrepp tas bort. Obefogade skillnader i sak mellan bestämmelser i samma ämne försvinner också. Redan detta bör bidra både till att minska den administrativa bördan och till att stärka de skattskyldigas ställning. Det föreslås även ändringar i sak som ska bidra ytterligare till att uppnå detta.

Regeringen aviserar samtidigt att några frågor bör utredas vidare för att ytterligare stärka rättssäkerheten. Hur rättssäkerheten i skattetilläggssystemet kan stärkas är en sådan. En annan är utformningen av bestämmelserna om tredjemansrevision. Dessutom behöver bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde ses över.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)