Skatteförfarandet ID-nummer: 2009:58

Ladda ner:

Slutbetänkande från Skatteförfarandeutredningen

Den viktigaste utgångspunkten för utredningens arbete har varit att minska den administrativa bördan för företag och andra enskilda. Det har genomsyrat hela arbetet. Samtidigt ska förslagen bidra till en effektivisering av Skatteverkets administration. Utredningen har också beaktat intresset av effektiv kontroll.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)