Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, ska få meddelas endast den som visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om sådana tillstånd.

Socialstyrelsens tillsyn föreslås omfatta även tillståndshavares lämplighet utifrån de krav som ställs för att tillstånd ska meddelas. Socialstyrelsen föreslås också ha rätt att utföra tillsynsinspektion i bostaden när assistans utförs av någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade och som inte är anställd av kommunen.

Vidare föreslås att förutom den försäkrade också någon annan som har tagit emot utbetalning av assistansersättning ska kunna bli skyldig att betala tillbaka ersättningen.

Det föreslås en anmälningsskyldighet för kommunen till Försäkringskassan i fråga om vissa beviljade insatser och när det finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än personlig assistans.

Arbetsgivare föreslås bli skyldiga att lämna uppgifter om anställda assistenter till kommunen och Försäkringskassan. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om sådant uppgiftslämnande.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. De nya reglerna som rör krav på assistenter ska dock inte tillämpas för personliga assistenter som har anställts före ikraftträdandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...