Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nystartszoner

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Som en del av regeringens arbete med urban utveckling, som fortsatt inriktas på att skapa en positiv socioekonomisk utveckling i stadsdelar med brett utanförskap, minska boendesegregationen, sträva efter socialt och ekonomiskt hållbara boendemiljöer samt uppnå bättre skolresultat, föreslås i lagrådsremissen att ett system med nystartszoner införs. Arbetet med urban utveckling kommer dock huvudsakligen att fortsätta bedrivas som en del av den generella politiken.

Nystartszonerna utgörs av ett eller flera SAMS-områden (Small Area Market Statistics) som tillsammans har 4 000 eller fler invånare och där följande gäller befolkningen i åldersgruppen 20–64 år: området tillhör de nedersta tre procenten av samtliga aggregerade områden vad avser andelen sysselsatta samt de översta tre procenten vad avser andelen utan gymnasieexamen och andelen som får långvarigt försörjningsstöd. Vilka områden som ska utgöra nystartszoner beslutas vart femte år. Systemet med nystartszoner ska utvärderas.

Företag i nystartszonerna får göra avdrag vid beräkningen av socialavgifterna. Helt avdrag får göras under fem år och därefter halvt avdrag under två år. Avdraget begränsas till att avse avgifter som betalas på en bruttolön om ett halvt inkomstbasbelopp per månad och person.

En förutsättning för avdrag är dock att företaget sysselsätter färre än 50 personer och att nettoomsättningen eller balansomslutningen uppgår till högst 80 miljoner kronor. Det ska också vara fråga om arbete utfört vid ett fast driftställe i en nystartszon. Vidare ska minst en fjärdedel av den arbetade tiden ha utförts av personer som är bosatta i en nystartszon.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Avdraget utgör dock ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.
Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret 2014, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering så kommer att ske, blir beroende av de bedömningar av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga arbetet med budgetpropositionen för 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition