Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen avseende kassaregister. Ändringarna föreslås för att förtydliga undantaget från kravet på certifierat kassaregister när försäljning av varor eller tjänster bara sker i obetydlig omfattning. Lagen föreslås träda i kraft den 2 januari 2014. Vidare föreslås en ändring i övergångsbestämmelsen till skatteförfarandelagen som innebär att den nya lydelsen även tillämpas på kontroller som påbörjats före utgången av 2011. Lagen om kassaregister m.m. trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheten att använda certifierat kassaregister i kontantbranschen har funnits sedan den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)