Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna lagrådsremiss innehåller förslag till ändringar i tullagen och offentlighets- och sekretesslagen med anledning av EU-förordningen nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)