Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I remissen föreslås en begränsning av skattebefrielsen för bränsle som förbrukas i luftfartyg, skepp och båtar. Genom förslaget klargörs att skattebefrielse endast kan ges när luftfartygen, skeppen eller båtarna används för transport av passagerare eller varor mot ersättning, tillhandahållande av tjänster mot ersättning, av myndigheter eller på uppdrag av myndigheter eller för yrkesmässigt fiske. Dessutom föreslås att skattebefrielse ska ges för bränsle som förbrukas av frivilliga försvarsorganisationer och för bränsle som ideella organisationer förbrukar vid sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet eller övning och utbildning för sådan verksamhet. Skattebefrielsen åstadkoms på samma sätt som tidigare. Förslaget är en anpassning till EU-rätten och föranleder en ändring i lagen om skatt på energi.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)