Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Ändring av lagen om flygplatsavgifter

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Syftet med förslagen är att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter.

Av lagen ska framgå att flygplatsens ledningsenhet vanligen ska offentliggöra en ny taxa minst två månader innan den träder i kraft. Flygplatsens ledningsenhet ska motivera sitt beslut i de delar man inte kommit överens med brukarna av flygplatsen. Samråd med brukarna av flygplatsen ska avslutas med att flygplatsens ledningsenhet fattar ett formellt beslut om sina taxor, även i fall där man stannar för att inte göra några ändringar.

Den som inte är nöjd med utfallet av samråden har rätt att hänskjuta tvisten till Transportstyrelsen. Lagen tydliggör att tvisten ska prövas även om flygplatsens ledningsenhet efter samråd beslutar att inte ändra sin taxa.

Transportstyrelsens tillsynsansvar tydliggörs och myndigheten ska få bättre möjligheter att säkerställa att bestämmelserna efterlevs genom en rätt att meddela förelägganden, vilka får förenas med vite.

För att täcka kostnader för tillsynen bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2015.