Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås höjningar av försenings- och kontrollavgifterna enligt skatteförfarandelagen . De höjningar som föreslås uppgår till 25 procent av de nuvarande beloppen.

De förseningsavgifter som i dag tas ut enligt skatteförfarandelagen har legat på samma nivå sedan år 2003. Storleken på kontrollavgifterna för personalliggare har varit densamma sedan bestämmelserna om personalliggare trädde i kraft 2007. Bestämmelserna om kassaregister trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt lagen samt dess bestämmelser om kontrollavgift började gälla den 1 januari 2010. Kontrollavgiften för kassaregister bestämdes till samma belopp som gällde för personalliggare. Storleken på kontrollavgiften för dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av torg- och marknadsplats och vid omsättning av investeringsguld har varit densamma sedan ikraftträdandet av bestämmelserna år 1998 respektive år 2000.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Höjningen av förseningsavgifterna ska gälla för deklarationer och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet. Höjningen av kontrollavgifterna ska gälla i fråga om kontrollavgifter som är hänförliga till kontroller som har inletts efter ikraftträdandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition