Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Omarbetade miljöbalksbestämmelser med anledning av EU:s kemikalielagstiftning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar som bör göras i miljöbalken med anledning av att kemikalieregleringen i allt väsentligt nu finns i EU-förordningar.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 mars 2015 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i miljöbalken med anledning av EU:s biocidförordning, EU:s växtskyddsmedelsförordning och CLP-förordningen (Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning). Förslagen avsåg ändringar i 14, 21 och 29 kap. miljöbalken.

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken i denna lagrådsremiss skiljer sig från förslaget i lagrådsremissen om miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning (den tidigare remissen) till viss del. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning

    I propositionen föreslås ändringar som bör göras i miljöbalken med anledning av att kemikalieregleringen i allt väsentligt nu finns i EU-förordningar. Ändringarna föranleds av EU-förordningarna om bekämpningsmedel (biocidprodukter och växtskyddsmedel), om klassificering och märkning av ämnen och blandningar samt om fluorerade växthusgaser.