Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Publicerad

Ladda ner:

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvarar landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne,
Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I lagrådsremissen föreslås att
lagen om regionalt utvecklingsansvar ändras så att lagen även omfattar
dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas
regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige fortfarande användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Genvägar