Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Ds 2015:53

Publicerad

Ladda ner:

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands
län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar
regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande
av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns
landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala
utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna promemoria
föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras
så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att
berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive
regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige
alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)