Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att vissa bestämmelser för enmansföretag delvis återinförs, nämligen bestämmelserna om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt för enmansföretag som anställer en person, som infördes den 1 juni 2006 och slopades vid utgången av samma år. Den nya lagen föreslås vara temporär och tillämpas på ersättningar som ges ut t.o.m. den 31 december 2021.

Förslaget innebär att enmansföretag som anställer en person endast ska betala ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen på den ersättning som ges ut till den anställde. Med enmansföretag avses enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd efter den 31 december 2015.

En nedsättningsberättigad anställning ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller under högst tolv månader och till den del ersättningen till den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Nedsättningen utgör ett stöd av mindre betydelse enligt EU-rätten. Det innebär att nedsättning bara får göras om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas på ersättningar som ges ut därefter och avser anställningar som inte påbörjats före den 1 april 2016.

I lagrådsremissen föreslås även en ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av förslaget att införa ett system med tonnagebeskattning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition