Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter. Den nya lagen föreslås gälla för ömsesidigt bistånd med indrivning m.m. av administrativa sanktionsavgifter för bristande efterlevnad av bestämmelser om utstationering. Kronofogdemyndigheten ska vara behörig myndighet vid bistånd enligt lagen. Det föreslås bestämmelser om ömsesidigt bistånd för att driva in och delge beslut om administrativa sanktionsavgifter samt bestämmelser om s.k. vägransgrunder, dvs. när Kronofogdemyndigheten inte ska vara skyldig att verkställa en begäran om indrivning, och om uppskjutande av förfarandet. Vidare föreslås bestämmelser om bl.a. omräkning och överklagande.

Slutligen föreslås en följdändring i lagen om indrivning av statliga fordringar m.m.

Den nya lagen och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...