Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Publicerad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-landrapportering. I lagrådsremissen lämnas även förslag till genomförande av EU-direktivet om ändring i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning, avseende land-för-land-rapportering (DAC 4). Förslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-landrapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-förland- rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering. Det föreslås att land-för-land-rapporter ska lämnas av multinationella koncerner med en omsättning som överstiger 7 miljarder kronor och att de ska innehålla upplysningar som omfattar intäktsbelopp, vinst före inkomstskatt, betald och ackumulerad inkomstskatt, antalet anställda, aktiekapital, outdelad vinst och materiella anläggningstillgångar för varje skattejurisdiktion i vilken de utövar verksamhet.

Förslagen innebär också att reglerna om internprissättningsdokumentation anpassas till OECD:s nya standard. Små och medelstora företag undantas från dokumentationsskyldighet. Dokumentationsskyldigheten utvidgas till att även omfatta svenska handelsbolag. Vidare ska även utländska juridiska personer som har fast driftställe i Sverige omfattas. Detsamma gäller svenska företags fasta driftställen utomlands.

Oväsentliga transaktioner undantas från dokumentationsskyldigheten, och transaktioner gentemot en motpart som understiger 5 miljoner kronor räknas alltid som oväsentliga.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.