Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet som ska ersätta lagen med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

De nuvarande bestämmelserna om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet hänvisar i stor utsträckning till bestämmelser i försäkringsrörelselagen som inte längre gäller efter genomförandet i svensk rätt av EU-direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II). Hänvisningarna i nuvarande lagstiftning har därför preciserats till att avse försäkringsrörelselagen i dess lydelse av den 31 december 2015.

Förslaget i lagrådsremissen innebär en självständig reglering av försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet utan hänvisningar till försäkringsrörelselagen. Syftet med lagen är att modernisera regleringen av premiepensionsverksamheten i ljuset av EU:s försäkrings- respektive tjänstepensionsdirektiv, samtidigt som hänsyn tas till att Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet i sig inte omfattas av något av dessa direktiv.

I lagrådsremissen föreslås också en följdändring i socialförsäkringsbalken.

Den nya lagen och ändringen i socialförsäkringsbalken föreslås träda i kraft den 1 maj 2017

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)