Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål ID-nummer: Dnr M2017/00699/R

Ansvarig: Miljö- och energidepartementet, Regeringen

I lagrådsremissen föreslås ändringar i drivmedelslagen (2011:319). Ändringarna innebär att kravet på drivmedelsleverantörer att minska sina utsläpp med 6 procent senast den 31 december 2020 preciseras genom att det fastställs en målnivå för utsläppsminskningen.

Ladda ner:

Tillsynsmyndigheten föreslås dessutom få ta ut en sanktionsavgift, en s.k. utsläppsavgift, om en drivmedelsleverantör inte minskar sina utsläpp till den angivna målnivån.

Drivmedelsleverantörer kan välja att vidta åtgärder för att minska utsläppen tillsammans och rapportera tillsammans. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få ett utvidgat bemyndigande att meddela föreskrifter om rapporteringsskyldigheten och om hur åtgärder får tillgodoräknas och minskningar beräknas. Det föreslås också att en förseningsavgift ska tas ut av en drivmedelsleverantör som inte lämnat uppgifter i rätt tid.

Ändringarna föreslås för att det svenska regelverket ska överensstämma med ny EU-lagstiftning som fastställer beräkningsmetoder och rapporteringskrav enligt bränslekvalitetsdirektivet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)