Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa inkomstbeskattningsfrågor

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att bestämmelserna om avyttringstidpunkt ändras och att vad som sägs om värdepapper som har getts ut av ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening även ska gälla för värdepapper som har getts ut av motsvarande utländska företag. I lagrådsremissen föreslås även att de särskilda reglerna om lager av finansiella instrument inte ska tillämpas på utsläppsrätter som innehas av skattskyldiga som är berättigade att få utsläppsrätter tilldelade. I stället ska de särskilda bestämmelserna om utsläppsrätter även fortsättningsvis tillämpas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition