Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument som gör det möjligt för kontoförande institut att uppdra åt någon annan än ett annat
kontoförande institut att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister.

I lagrådsremissen föreslås även en ändring i punkt 2 i ikraftträdandeoch
övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om värdepappersmarknaden. Genom ändringen förtydligas
att äldre bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden
gäller för clearingverksamhet som drivs av en clearingorganisation som
även är en central värdepappersförvarare fram till dess att den centrala
värdepappersförvararen är auktoriserad som värdepapperscentral.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.