Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förslaget innebär att straffet skärps för allvarliga brott. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Som allvarliga ska sådana gärningar betraktas som innebär eller kan innebära en fara för människors eller djurs liv eller hälsa, som innebär eller kan innebära ett omfattande vilseledande eller som på ett allvarligt sätt orsakar eller kan orsaka försvårad spårbarhet. Såväl uppsåtliga som oaktsamma gärningar ska kunna straffas med fängelse.

Ladda ner:

Det föreslås också att sanktionsavgifter ska ersätta straff på områdena
livsmedel, foder och animaliska biprodukter när det gäller vissa mindre
allvarliga överträdelser av administrativ karaktär. En avgift ska tas ut
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.

    I promemorian föreslås ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen och i lagen om foder och animaliska biprodukter samt att sanktionsavgifter införs för vissa överträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. Syftet med förslagen är att åstadkomma mer effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för alla typer av överträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. När det gäller straffbestämmelserna i livsmedelslagen och i lagen om foder och animaliska biprodukter föreslås att fängelse i högst två år införs i straffskalan för allvarliga överträdelser.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förslaget innebär att straffet skärps för allvarliga brott. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Som allvarliga ska sådana gärningar betraktas som innebär eller kan innebära en fara för människors eller djurs liv eller hälsa, som innebär eller kan innebära ett omfattande vilseledande eller som på ett allvarligt sätt orsakar eller kan orsaka försvårad spårbarhet. Såväl uppsåtliga som oaktsamma gärningar ska kunna straffas med fängelse.

Proposition (1 st)

  • Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

    I propositionen föreslås ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Förslaget innebär att straffet skärps för allvarliga brott. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.