Anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde M2018/00317/R

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagstiftningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning.

Ladda ner:

Lagförslagen innebär i huvudsak att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) tas bort eller ersätts av hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning, i ett fall även till den lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som föreslås i lagrådsremissen Ny dataskyddslag. Lagförslagen innebär även att kompletterande upplysningar införs i vissa bestämmelser, att lydelsen av vissa rubriker ändras och att en överklagandehänvisning tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.