Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen syftar också till att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då försäkringsmedicinska utredningar utförs.

Ladda ner:

Det föreslås att landstingen ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Försäkringsmedicinska ut-redningar ska inte utgöra hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårds-lagen. När försäkringsmedicinska utredningar utförs enligt den före-slagna lagen ska patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och patient-skadelagen vara tillämpliga. Försäkringsmedicinska utredningar ska ut-föras inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet av legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Iakttagelser och bedömningar av den försäkrades funktions- och aktivitetsförmåga ska sammanställas i ett skriftligt utlåtande och skickas till Försäkringskassan. Ett landsting får sluta avtal med ett annat landsting eller någon annan i egenskap av vårdgivare om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt den föreslagna lagen.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition