Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändringar i vissa bestämmelser om ränta för kommuner

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och
samordningsförbund, förkortad LEMK. Ändringarna innebär att ränta
enligt lagen ska beräknas dagligen och att kostnadsränta ska beräknas på samma sätt som intäktsränta i skatteförfarandelagen om en kommun har begärt omprövning av ett ersättningsbeslut enligt vilket kommunen efter en ansökan fått ersättning enligt LEMK men rätteligen skulle ha gjort avdrag för den ingående skatten enligt mervärdesskattelagen. Syftet med ändringarna är bl.a. att undanröja kommuners räntekostnader i dessa fall. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition